ในวันที่ 22 ธันวาคม 2557 บุคคลากร กศน.อำเภอห้างฉัตรเข้าร่วมอบรมการเกษตรธรรมชาติMOA ตามหลักของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ณ ห้องประชุมกศน.อำเภอห้างฉัตร อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง
  วันที่  23/12/2557
 
 


รายละเอียด
ในวันที่ 22 ธันวาคม 2557 บุคคลากรกศน.อำเภอห้างฉัตรเข้าอบรมการเกษตรธรรมชาติMOA ตามหลักของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยได้รับเกียรติท่านผอ.กศนอำเภอห้างฉัตร นางณราวัลย์ นันต๊ะภูมิ เป็นวิทยากรให้คามรู้ ณ ห้องประชุม กศน.อำเภอห้างฉัตร อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง
หน้าหลัก  |   ความเป็นมา   |   โครงสร้าง   |  นโยบาย   |   บทบาท/ภารกิจ   |  บุคลากร  |   ติดต่อเรา  
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอห้างฉัตร
ถนนจามเทวี  อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง 52190 Tel.054-269432  Fax.054-269118