ข่าวกิจกรรมผอ.ศูนย์

วันที่ 17 ธันวาคม 2557 ผู้อำนวยการกศน.อำเภอห้างฉัตรร่วมทำบันทึกข้อตกลงระหว่าง สกว.และสถาบันการศึกษา/หน่วยงาน ในภาคเหนือตอนบน ณ ห้องพระยาศรีวิสารวาจา สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
ผู้อำนวยการกศนอำเภอห้างฉัตรเข้าร่วมการสัมนาผู้บริหารศูนย์ ICT ชุมชน ระหว่างวันที่ 15-16 ธันวาคม 2557 ณ โรงแรมเชียงใหม่ออคิด จังหวัดเชียงใหม่
ในวันที่ 9-12 ธันวาคม 2557 นางณราวัลย์ นันต๊ะภูมิ ผอ.กศน.อำเภอห้างฉัตร เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมขยายผลการดำเนินงานเกษตรธรรมชาติ ประจำปีงบประมาณ2558 ณ ศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพราษฎร์ไทยบริเวณชายแดนเชียงราย จังหวัดเชียงราย
นางณราวัลย์ นันต๊ะภูมิ เข้ารับเหรียญราชอิสริยาภรณ์ เหรียญจักรพรรดิมาลา (ร.จ.พ.)ในวันที่ 4 ธันวาคม 2557 ณ สำนักงานกศน.จังหวัดลำปาง
ผู้อำนวยการกศน.อำเภอห้างฉัตร ร่วมพิธีถวายสัตย์เพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๗ ในวันที่ ๔ ธันาคม ๒๕๕๗ ณ สำนักงาน กศน.จังหวัดลำปาง
ในวันที่ 25 พฤศจิกายน 2557 เวลา 8.00 -14.30น. กศน.อำเภอห้างฉัตรพร้อมบุคคลกรเข้าร่วมงาน "มหกรรมกาดนัดจาวอำเภอแจ้ห่มฮักการอ่าน" ณ เทศบาลตำบลแจ้ห่ม อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง
ประชุมโครงการเสริมสร้างอุดมการณ์รักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
การจัดการศึกษาการพัฒนาศักยภาพการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
ดร.ณราวัลย์ นันต๊ะภูมิ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอห้างฉัตร นำบุคลากร กศน.อำเภอห้างฉัตร ร่วมเป็นเจ้าภาพทำบุญทอดกฐินสามัคคีอำเภอห้างฉัตร ประจำปี 2557
กศน.อำเภอห้างฉัตรเข้าร่วมวางพวงมาลาเนื่องในวันปิยมหาราช ในวันที่ 23 ตุลาคม 2557 ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอห้างฉัตร
ในวันที่ 22 ตุลาคม 2557 กศน.อำเภอห้างฉัตรนำโดยนางณราวัลย์ นันต๊ะภูมิ ผอ.กศน.อำเภอห้างฉัตร ร่วมกันกับบุคคลากรระดมความคิดเห็น ข้อเสนอแนะในการวางแผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาในปีต่อไป ในรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ปีงบประมาณ 2557 ของสถานศึกษาในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐาน และตัวบ่งชี้ของ กศน. ณ ห้องประชุม กศน.อำเภอห้างฉัตร
กศน.อำเภอห้างฉัตร จัดประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา ครั้งที่ 1/2557 ในวันที่ 29 กันยายน 2557 ณ ห้องประชุม กศน.อำเภอห้างฉัตร
กศน.อำเภอห้างฉัตร นำโดยนางณราวัลย์ นันต๊ะภูมิ ผอ.กศน.อำเภอห้างฉัตรพร้อมคณะทำงานเข้าประชุมคณะทำงานในพื้นที่วิจัยเพื่อระดมความคิดในการพัฒนารูปแบบการจัดการศึกษาเพื่อการเรียนรู้เพื่อชุมชน ในวันที่ 26 กันยายน 2557 ณ สถาบันกศน.ภาคเหนือ
ในวันที่ 20 - 21 กันยายน 2557 นางณราวัลย์ นันต๊ะภูมิ ผอ.กศน.อำเภอห้างฉัตร ได้ทำตรวจเยี่ยม พร้อมให้กำลังใจให้กับนักศึกษาในการสอบปลายภาคเรียน 1/2557 จำนวนทั้ง 5 สนามสอบ
วันที่ 18 - 19 กันยายน 2557 กศน.อำเภอห้างฉัตร นำโดย นางณราวัลย์ นันต๊ะภูมิ ผอ. กศน.อำเภอห้างฉัตร พร้อมบุคคลากรร่วมกันประชุมส่งเสริมและพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ปีงบประมาณ 2557
[หน้าก่อน = 1] กำลังแสดงหน้าที่ 2/5 [หน้าถัดไป = 3]
1 2 3 4 5


หน้าหลัก  |   ความเป็นมา   |   โครงสร้าง   |  นโยบาย   |   บทบาท/ภารกิจ   |  บุคลากร  |   ติดต่อเรา  
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอห้างฉัตร
ถนนจามเทวี  อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง 52190 Tel.054-269432  Fax.054-269118