ข่าวกิจกรรมผอ.ศูนย์

การประชุมติดตาม ตรวจสอบ ทบทวน วิเคราะห์ข้อมูลการประเมินตนเอง ปี ๒๕๕๖
การอบรมการประชุมชี้แจงการดำเนินงานหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช2556 สำหรับกลุ่มเป้าหมายนอกระบบ ในวันที่ 17-18 กันยายน 2556 ณ โรงแรมอะเดรียติค พาเลซ กรุงเทพฯ
การอบรมโครงการวิทยากรยุวกาชาดเฉลิมฉลองวาระ ๑๒๐ปี สภากาชาดไทย ระหว่างวันที่ ๒๕-๒๘ มิถุนายน ๒๕๕๖ ณ ศูนยืพัฒนาบุคลากรทางการลูกเสือยุวกาชาดและกิจกรรมเยวชน "ผิน แจ่มวิชาสอน" เขตภาษีเจริย กรุงเทพฯ
การขอรับการตรวจขั้นที่ 5 ของผู้ผ่านการอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือระดับผู้นำ
วิทยากรการอบรมการประเมินคุณภาพสถานศึกษาโดยต้นสังกัด
การอบรมการประเมินคุณภาพสถานศึกษาโดยต้นสังกัด
ปฐมนิเทศผู้เข้าประเมินเทียบระดับ(จบม.6 ใน 8 เดือน)
เวทีชุมชนหมู่บ้านสังคมแห่งการเรียนรู้ตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
[หน้าก่อน = 4] กำลังแสดงหน้าที่ 5/5
1 2 3 4 5


หน้าหลัก  |   ความเป็นมา   |   โครงสร้าง   |  นโยบาย   |   บทบาท/ภารกิจ   |  บุคลากร  |   ติดต่อเรา  
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอห้างฉัตร
ถนนจามเทวี  อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง 52190 Tel.054-269432  Fax.054-269118