IT กศน.ตำบล
  วันที่  13/09/2554
 
 


รายละเอียด
ตอนนี้ กศน. ได้รับความอนุเคราะห์จากกระทรวง ICT และองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สันร่วมกับ กศน.ตำบลแม่สันได้จัดให้ กศน.ตำบลเป็นศูนย์ ICT ตำบลให้นักศึกษาและประชาชนในพื้นที่ตำบลแม่สันและใกล้เคียงได้ใช้บริการสืบค้นข้อมูล
หน้าหลัก  |   แผนปฏิบัติการ   |   ศูนย์แนะแนว   |  ข้อมูลสาระสนเทศ   |   ดาวน์โหลด
กศน.ตำบลแม่สัน ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอห้างฉัตร
ถนนจามเทวี  อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง 52190 Tel.054-269432  Fax.054-269118